privacy

  Privacy

  Hieronder vind je de veelgestelde vragen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Wat is de AVG?

  De AVG, oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming is een privacywet die ingaat op 25 mei 2018. De voorganger van deze wet is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en deze komt hiermee te vervallen. De AVG zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van burgers in de hele Europese Unie (EU) beschermd zijn en blijven. De bescherming van persoonsgegevens is een grondwet. Bedrijven en organisaties dienen deze wet daarom na te leven. Meer informatie vind je  op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Wat zijn persoonsgegevens? 

  Een persoonsgegeven is persoonlijke informatie van een natuurlijke persoon. Met deze gegevens kan je achter de identiteit van de persoon komen. Deze persoon is dan identificeerbaar. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: voor en – achternaam; adresgegevens; woonplaats.  

  Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

  Naast ‘persoonsgegevens’ zijn er ook ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over:o iemands gezondheid (medische gegevens);o persoonskenmerken (lengte, gewicht);o strafrechtelijke persoonsgegevens;o het ISBN-nummer. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden vanaf 25 mei 2018 strengere regels. 

  Waarom verzamelen jullie mijn persoonsgegevens?

  SportCity verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn hieronder omschreven: 

  01 Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: SportCity verzamelt en verwerkt jouw  persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, zoals:

  • Het lidmaatschap;

  • Verzorging van de (financiële) administratie;

  • Afhandeling van eventuele verzoeken zoals klachten of vragen. 

  02 Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: SportCity verzamelt voor vier verschillende categorieën jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Voor de hieronder beschreven bedrijfsactiviteiten is dit aan de orde: 

  • Voor marketingdoeleinden Informeren over producten en diensten of speciale acties. 

  • Beveiliging door middel van cameratoezicht Voor beveiligingsdoeleinden door middel van het gebruik van cameratoezicht op de vestigingen. Dit is bedoeld om leden en werknemers te beschermen en diefstal/schade tegen te gaan

  • Bedrijfsfitnessregeling Indien je gebruikmaakt van een bedrijfsfitnessregeling om jouw werkgever te informeren over het gebruik van jouw bedrijfslidmaatschap.

  • Zakelijke doelen Ter verbetering van diensten en om zakelijke transacties te verrichten zoals een fusie, verkoop of reorganisatie.

  03 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: SportCity verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in het Privacy beleid omschreven:

  • Om een goede bedrijfsadministratie bij te houden; 

  • Om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties; 

  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

  Waarom verwerken jullie gegevens over mijn gezondheid?

  Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming kan SportCity jouw gezondheidsgegevens verwerken (welke vallen onder bijzondere persoonsgegevens). Dit is voor de volgende redenen:

  • Als je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening; 

  • Als je jouw abonnement wegens medische redenen tijdelijk wil pauzeren; 

  • Als je een persoonlijk trainingsschema afneemt; 

  • Als je een persoonlijk voedingsadvies afneemt. 

  Je kan de gegeven toestemming op elk moment weer intrekken. 

  Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard nadat ik ben uitgeschreven?

  Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en toegestaan is voor de verwerkingsdoeleinden. Dit kan per persoonsgegeven verschillend zijn. Zo worden bijvoorbeeld jouw membershipgegevens minimaal 7 jaar bewaard. 

  Delen wij persoonsgegevens met derden?

  Persoonsgegevens worden gedeeld met de SportCity Store (loyaliteitsprogramma) en trainings-, en gezondheidsapps, echter alleen indien je je hiervoor hebt aangemeld. In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens gedeeld met andere organisaties. Dit gebeurt alleen wanneer dit echt nodig is. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens met een incassobureau gedeeld worden, indien er sprake is van betalingsachterstanden. 

  Ik wil graag bezwaar maken, kan dat? 

  Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de organisatie, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Ik wil graag informatie ontvangen over de wijze waarop er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan, kan dat?

  Ja, dat is mogelijk. Je kan je beroepen op het recht van inzage. Hierbij zullen wij jou kosteloos informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Ik wil graag dat mijn persoonsgegevens worden gewijzigd, kan dat?

  Je kan hier een beroep op doen wanneer jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. In bovenstaande gevallen zullen wij, op jouw verzoek, jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen.

  Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek.

  Ik wil graag mijn toestemming intrekken, kan dat?

  Ja, het is te allen tijde mogelijk om de door jouw gegeven toestemming in te trekken voor de huidige verwerkingen en toekomstige verwerkingen. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Ik wil dat jullie mijn persoonsgegevens tijdelijk niet verwerken, kan dat?

  Je kan een beroep doen op het recht tot ‘beperking van de verwerking’. Dit houd in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Ik wil graag dat jullie mijn persoonsgegevens verwijderen, kan dat?

  Nadat je bent uitgeschreven kan je jezelf beroepen op het recht op gegevensverwijdering, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen. Hierbij zullen we jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen in (al) onze systemen. Het is niet altijd mogelijk om al jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige persoonsgegevens dienen voor administratieve redenen (wettelijk) bewaard te blijven. Een voorbeeld is jouw gegevens die bekend zijn bij onze financiële afdeling met betrekking tot financiële transacties. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Kan ik mijn persoonsgegevens ontvangen, zodat ik deze kan doorsturen naar een andere organisatie?

  Ja, je kan een beroep doen op het Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Hierbij verstrekken wij aan jou een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere organisatie. Jouw verzoek kan je indienen via het volgende formulier. Binnen een termijn van 28 dagen ontvang je een terugkoppeling op jouw verzoek. 

  Ik wil graag een klacht indienen, kan dat?

  Ja, de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jij van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met het Privacybeleid of toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt. Dit verzoek kan je indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

  SportCity besteedt veel aandacht aan de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Bovendien zorgt SportCity er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. 

  Wat gebeurt er als mijn persoonsgegevens per ongeluk in verkeerde handen vallen?

  Mocht er onverhoopt toch een inbreuk in de beveiliging plaatsvinden, dan wordt hiervan binnen 72 uur een melding gedaan bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Deze melding wordt alleen gedaan wanneer deze inbreuk negatieve gevolgen heeft voor jou en de organisatie. In deze situatie zullen we naast de Autoriteit Persoonsgegevens, ook jou, hiervan op de hoogte stellen. 

  Wat gebeurt er als mijn kind van 14 jaar zich inschrijft via internet? Waar ligt de controle?

  Minderjarigen (<18 jaar) kunnen zich alleen op de clubs, in het bijzijn van hun ouders/voogd inschrijven. De website bevat een blokkade, waardoor minderjarigen zich niet online kunnen inschrijven. 

  Hoe kan ik me uitschrijven voor e-mails met marketingdoeleinden?

  Je kan je hiervoor afmelden door in de mail die je hebt ontvangen op ‘afmelden’ of ‘uitschrijven’ te klikken.  

  Ik ben in het verleden lid geweest. Hebben jullie mijn gegevens nog?

  Afhankelijk van hoe lang geleden je lid bent geweest van SportCity, hebben wij jouw persoonsgegevens nog in ons bestand. Jouw lidmaatschapsgegevens worden minimaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard.  

  Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens als ik een dagpasaanvraag?

  Wij zullen je (telefonisch) uitnodigen in een van onze vestigingen en daarna een bevestigingsmail sturen. Wanneer je toestemming hebt gegeven, bestaat er een kans dat wij je leuke aanbiedingen sturen.  

  Ik heb gesolliciteerd, maar ben niet aangenomen. Worden mijn persoonsgegevens bewaard? En zo ja, waarom en hoelang?

  Wanneer er geen aanbod wordt gedaan, of het aanbod wordt afgewezen, worden de persoonsgegevens van de sollicitant voor maximaal vier weken, na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Met toestemming van de sollicitant kan deze termijn worden verlengd tot maximaal één jaar.